Θερμομόνωση δώματος
Κάθε δώμα αποτελεί την επιφάνεια με τις μεγαλύτερες θερμικές απώλειες του κτιρίου. Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα της θερμομόνωσης του. Επιπρόσθετα, η θερμομόνωση προστατεύει την πλάκα οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.

Αντεστραμμένο δώμα
Στο αντεστραμμένο δώμα το θερμομονωτικό υλικό βρίσκεται εξωτερικά και επάνω από τη στεγανοποίηση της επιφάνειας.

1η φάση εργασιών : Στεγανοποίηση της επιφάνειας
Η στεγανοποίηση της επιφάνειας γίνεται ενδεικτικά με μία από τις κάτωθι λύσεις:
Υγρομόνωση Δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες

Υγρομόνωση Δώματος με υλικά επάλειψης

2η φάση εργασιών : Θερμομόνωση της επιφάνειας
Ενδεικτική λύση Α
• Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού το οποίο θα πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Ενδείκνυται εξηλασμένη πολυστερίνη XPS ή διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200.
• Τοποθέτηση γεωυφάσματος για το φιλτράρισμα του νερού της βροχής από χώματα, σκόνες κλπ έτσι ώστε να οδηγείται το νερό στις υδρορροές χωρίς να φράζονται τα περάσματα προς αυτές.
• Διάστρωση
i. Χαλικιού, στην περίπτωση που το δώμα δεν απαιτείται να είναι βατό.
ii. ή πλακών πεζοδρομίου με παράλληλη χρήση εδικών αποστατών για την αποφυγή τραυματισμού του γεωυφάσματος και του θερμομονωτικού υλικού, στην περίπτωση που το δώμα θα είναι επισκέψιμο και βατό.
Ενδεικτική λύση Β
• Τοποθέτηση σύνθετης πλάκας θερμομονωτικού υλικού (συνήθως εξηλασμένη πολυστερίνη XPS) με επικάλυψη τύπου πλάκας πεζοδρομίου ή γρανιτοπλακάκι, το οποίο καθιστά το δώμα βατό.

Συμβατικό δώμα
Στο συμβατικό δώμα το θερμομονωτικό υλικό βρίσκεται εσωτερικά και κάτω από τη στεγανοποίηση της επιφάνειας.

1η φάση εργασιών : Θερμομόνωση της επιφάνειας
• Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού το οποίο θα πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Ενδείκνυται εξηλασμένη πολυστερίνη XPS ή διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200.
• Εφαρμογή τσιμεντοκονίας σε ελάχιστο πάχος 7cm με προσεκτική διαμόρφωση κλίσεων.

2η φάση εργασιών : Στεγανοποίηση της επιφάνειας
Η στεγανοποίηση της επιφάνειας γίνεται ενδεικτικά με μία από τις κάτωθι λύσεις:
Υγρομόνωση Δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες

Υγρομόνωση Δώματος με υλικά επάλειψης